[اسم]

صفر

( ص-ف-ر )
1 zero nought

zero /ˈzɪroʊ/ /ˈzɪərəʊ/


nought /nɔt/ /nɔːt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان