[اسم]

طلوع آفتاب

( ط-ل-و-ع- -آ-ف-ت-ا-ب )
1 sunrise sunup
بیرون آمدن یا پدیدار شدن خورشید از شرق هنگام صبح

sunrise /ˈsʌn.rɑɪz/ /ˈsʌnraɪz/


sunup /ˈsʌnʌp/ /ˈsʌnʌp/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان