[صفت]

غافلگیر

( غ-ا-ف-ل-گ-ی-ر )
1 surprised

surprised /sərˈpraɪzd/ /səˈpraɪzd/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان