[اسم]

لغزش

( ل-غ-ز-ش )
1 mistake error , slip

mistake /mɪˈsteɪk/ /mɪˈsteɪk/


error /ˈer.ər/ /ˈerə/


slip /slɪp/ /slɪp/

2 slipping
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان