[اسم]

لیل

( ل-ی-ل )
1 night

night /nɑɪt/ /nɑɪt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان