[صفت]

مافیایی

( م-ا-ف-ی-ا-ی-ی )
1 mafia
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان