[اسم]

مترادف

( م-ت-ر-ا-د-ف )
1 synonym

synonym /ˈsɪnənɪm/ /ˈsɪnənɪm/

[صفت]

مترادف

( م-ت-ر-ا-د-ف )
1 synonymous

synonymous /səˈnɑnəməs/ /sɪˈnɒnɪməs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان