[صفت]

مسکین

( م-س-ک-ی-ن )
1 poor destitute , desolate

poor /pɔːr/ /pɔː/


destitute /ˈdɛstəˌtut/ /ˈdɛstɪtjuːt/


desolate /ˈdɛsələt/ /ˈdɛsəlɪt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان