[صفت]

مقوی

( م-ق-و-ی )
1 nourishing wholesome , healthful

wholesome /ˈhoʊlsəm/ /ˈhəʊlsəm/


healthful /ˈhelθfl/ /ˈhelθfl/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان