[صفت]

ممزوج

( م-م-ز-و-ج )
1 mixed blended

mixed /mɪkst/ /mɪkst/


blended /ˈblɛndəd/ /ˈblɛndɪd/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان