[صفت]

ندار

( ن-د-ا-ر )
1 destitute poor , impoverished , penniless

destitute /ˈdɛstəˌtut/ /ˈdɛstɪtjuːt/


poor /pɔːr/ /pɔː/


impoverished /ɪmˈpɑːvərɪʃt/ /ɪmˈpɒvərɪʃt/


penniless /ˈpeniləs/ /ˈpeniləs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان