[اسم]

نیروی انتظامی

( ن-ی-ر-و-ی- -ا-ن-ت-ظ-ا-م-ی )
1 law enforcement police
پلیس؛ شاخه‌ای از نیروهای مسلح که مسئول حفظ امنیت داخلی کشور است.

law enforcement /lˈɔː ɛnfˈoːɹsmənt/ /lˈɔː ɛnfˈɔːsmənt/


police /pəˈliːs/ /pəˈliːs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان