[قید]

همه وقت

( ه-م-ه- -و-ق-ت )
1 always at all times

always /ˈɔːl.weɪz/ /ˈɔːlweɪz/


دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان