[اسم]

یوگا

( ی-و-گ-ا )
1 yoga

yoga /ˈjoʊgə/ /ˈjəʊɡə/

2 yoga

yoga /ˈjoʊgə/ /ˈjəʊɡə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان