[عبارت]

AKA

(also known as)
/ˌeɪ keɪ ˈeɪ/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 یا به عبارتی به عبارت دیگر

Antonio Fratelli, aka ‘Big Tony’
"آنتونیو فرتلی" یا به عبارتی "تونی بزرگ"
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان