[حرف اضافه]

at

/æt/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 در (مکان)

معادل ها در دیکشنری فارسی: در
 • 1.She was standing at the top of the stairs.
  1. او (در) بالای پله‌ها ایستاده بود.
 • 2.She's at home.
  2. او در خانه است.
 • 3.She's at Tom's.
  3. او در خانه "تام" است.
 • 4.We met at the station.
  4. ما در ایستگاه (همدیگر را) ملاقات کردیم.
 • 5.We spent the afternoon at a football match.
  5. ما بعدازظهر را در یک مسابقه فوتبال گذراندیم.
 • 6.We'll meet you at the entrance.
  6. ما در (جلوی) ورودی شما را خواهیم دید.
کاربرد حرف اضافه at به معنای در
حرف اضافه at به معنای در قبل از اسم مکان می‌آید و نشان می‌دهد که چیزی یا کسی در آن مکان قرار دارد. at مکان دقیق را نمی‌رساند و موقعیت تقریبی را نشان می‌دهد. مثلا:
".She's at home" (او در خانه است.)
".We met at the station" (ما در ایستگاه (همدیگر را) ملاقات کردیم.)
at در برخی موارد معنای تقریبی ندارد و به‌طور کلی نشان می‌دهد فردی در مراسم خاصی شرکت کرده است. مثلا:
"to be at a funeral" (در مراسم تشییع جنازه بودن)
"to be at a wedding" (در مراسم عروسی بودن)

2 پشت (میز، در) سر (میز)

معادل ها در دیکشنری فارسی: دم سر
at the table
سر میز
 • She's sitting at the table in the corner.
  او سر میز در گوشه نشسته است.
at the door
پشت در
 • There's someone at the door.
  کسی پشت در است.
کاربرد حرف اضافه at به معنای پشت
حرف اضافه at به معنای سر یا پشت، زمانی استفاده می‌شود که موقعیت مکانی کسی پشت میز، در، پیشخوان و ... باشد. مثلا:
"at the door" (پشت در)
"at the reception" (پشت میز پیشخوان)

3 در (زمان)

 • 1.Are you free at lunchtime?
  1. آیا (در) وقت نهار آزادی؟
 • 2.In theory, women can still have children at the age of 50.
  2. از نظر تئوری، زن‌ها همچنان می‌توانند در سن 50 سالگی بچه‌دار شوند.
at the moment
در حال حاضر
 • I'm busy at the moment - can you call back later?
  من در حال حاضر مشغول هستم؛ می‌توانید بعداً تماس بگیرید؟
at no point
در هیچ زمانی
 • At no point did the company do anything illegal.
  در هیچ زمانی شرکت هیچ کار غیرقانونی‌ای انجام نداد.
at + time
در + زمان
 • There's a meeting at 2.30 this afternoon.
  ساعت 2:30 بعدازظهر جلسه است.
کاربرد حرف اضافه at به معنای در
حرف اضافه at به معنای در قبل از اسم زمان می‌آید و نشان می‌دهد که چیزی در زمان خاصی اتفاق افتاده است. مثلا:
".We left at 2 o'clock" (ما (در) ساعت دو رفتیم.)
"at the end of the week" ((در) پایان هفته)
ما در فارسی برخی اوقات برای زمان‌ها از حرف اضافه "در" استفاده و در برخی موارد استفاده نمی‌کنیم: مثلا:
"at the moment" (در حال حاضر)
"?Are you free at lunchtime" (آیا وقت نهار آزادی؟)

4 به

معادل ها در دیکشنری فارسی: به
 • 1."Look at me! Look at me!" called the little girl.
  1. «به من نگاه کن! به من نگاه کن!» دختر کوچولو صدا کرد.
 • 2.She smiled at me.
  2. او به من لبخند زد.
 • 3.They attended the dinner party at the chairman's invitation.
  3. آن‌ها به دعوت رئیس در مهمانی شام شرکت کردند.
 • 4.They waved at us as we drove by.
  4. در حالی که داشتیم با اتومبیل از کنار آن‌ها عبور می‌کردیم، آن‌ها به ما دست تکان دادند.
کاربرد حرف اضافه at به معنای به
حرف اضافه at به معنای به برای اشاره به جهت چیزی یا کاری استفاده می‌شود. مثلا:
"!Look at me" (به من نگاه کن!)
".She smiled at me" (او به من لبخند زد.)
در مثال اول at یعنی جهت نگاه تو به من باشد و در مثال دوم یعنی او به سمت من لبخند زد.

5 با (سرعت، مقدار و ...)

at + speed, price, etc
با + سرعت، قیمت و ...
 • 1. He was driving at 120 mph when the police spotted him.
  1. او با سرعت 120 مایل در ساعت در حال رانندگی بود که پلیس او را دید.
 • 2. The book retails at 19.95 dollars.
  2. این کتاب با قیمت 19.95 دلار به‌فروش می‌رسد.

6 در (اشاره به مهارت در کاری)

at + skill or doing something
در + مهارت یا انجام کاری
 • 1. I'm good at French.
  1. من در زبان فرانسه خوب هستم [زبان فرانسه من خوب است].
 • 2. I'm not very good at math.
  2. من در ریاضی خیلی خوب نیستم [ریاضی من خیلی خوب نیست].
 • 3. She's hopeless at managing people.
  3. او در مدیریت افراد ناتوان است.

7 علامت @

8 با شماره تلفن با ایمیل

at + phone number
با شماره تلفن + شماره تلفن [عدد]
 • You can reach me at 637-2335, extension 354.
  شما می‌توانید با شماره تلفن 2335-637 داخلی 354 با من تماس بگیرید.
at + email
با ایمیل + نشانی ایمیل
 • You can reach me at Jersey@nytimes.com.
  می‌توانی با ایمیل Jersey@nytimes.com با من ارتباط برقرار کنید.

9 از (نتیجه چیزی) به‌خاطر، به‌دلیل

at the result
از نتیجه
 • She was delighted at the result.
  او از نتیجه خوشحال بود.
at the delay
از [به‌دلیل] تأخیر
 • They were impatient at the delay.
  آن‌ها از [به‌دلیل] تأخیر بی‌صبر [بدخلق] بودند.

10 در (وضعیت یا شرایط به‌خصوص) در حال

at war
در جنگ
 • The country is now at war.
  اکنون این کشور در جنگ است.
at lunch/dinner
در حال (صرف) ناهار/شام
 • I think Mr. Harris is at lunch.
  فکر کنم آقای "هریس" در حال (صرف) ناهار هستند.
at a advantage/disadvantage
در وضعیت مناسب/نامناسب
 • I felt like I was at a disadvantage.
  حس می‌کردم که انگار در وضعیت نامناسبی هستم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان