author


/ˈɔː.θər/
/ˈɔːθə/

اسم
1
author [اسم]
1
مؤلف نویسنده

مترادف:   novelist penman writer
  • 1. He is the author of two books on French history.
    1. او مؤلف دو کتاب در باب تاریخ فرانسه است.
  • 2. Who is your favourite author?
    2. نویسنده مورد علاقه تو کیست؟
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان