[اسم]

club

/klʌb/
قابل شمارش

1 کلوپ باشگاه، دیسکو

معادل ها در دیکشنری فارسی: باشگاه کلوب
مترادف و متضاد association group institution society
a football/tennis/golf ... club
باشگاه فوتبال/تنیس/گلف و...
 • I've just joined the local tennis club.
  من به تازگی عضو باشگاه تنیس محلی شدم.
a sports/youth/fan ... club
باشگاه ورزشی/جوانان/هواداران و...
 • Why don’t you join one of the school sports clubs?
  چرا عضو یکی از باشگاه‌های ورزشی مدرسه نمی‌شوی؟
to join a club
عضو یک باشگاه شدن
 • 1. I've just joined the local tennis club.
  1. من به تازگی عضو باشگاه تنیس محلی شدم.
 • 2. Why don’t you join one of the school sports clubs?
  2. چرا عضو یکی از باشگاه‌های ورزشی مدرسه نمی‌شوی؟
a club member/member of a club
عضو کلوپ
 • Visitors must be accompanied by club members.
  بازدیدکننده‌ها باید همراه اعضای کلوپ باشند.

2 باتون گرز، چماق

معادل ها در دیکشنری فارسی: چماق چوبدستی
 • 1.He hit his teacher with a club.
  1. او معلمش را با یک باتون [چماق] زد.
 • 2.They beat him with a wooden club.
  2. آن‌ها با یک چماق چوبی او را زدند.

3 انجمن کانون، افراد یک کلوپ

معادل ها در دیکشنری فارسی: انجمن
to belong to a club
عضو یک انجمن بودن
 • Do you belong to any university clubs?
  آیا عضو یک انجمن دانشجویی هستید؟
to form a club
انجمن تشکیل دادن [تاسیس کردن]
 • It’s always possible to form your own club.
  همیشه این امکان وجود دارد که انجمن خودتان را تشکیل دهید.
to run a club
مدیر یک انجمن بودن/انجمن را اداره کردن
 • My Dad helps to run the school's chess club.
  پدرم در اداره کردن انجمن شطرنج مدرسه کمک می‌کند.

4 چوب گلف

مترادف و متضاد golf club
 • 1.Hi hit the club hard.
  1. او چوب گلف را محکم زد.
 • 2.There are different kinds of clubs.
  2. انواع مختلفی از چوب گلف وجود دارد.
[عبارات مرتبط]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان