[فعل]

to could

/kʊd/
فعل وجهی فعل گذرا

1 توانستن [شکل گذشته فعل can]

 • 1. Could I go now?
  1 . الان می‌توانم بروم [اجازه دارم الان بروم]؟
 • 2. Could you turn the music down a little, please?
  2 . می‌توانید کمی صدای موسیقی را کم کنید، لطفاً [لطفاً کمی صدای موسیقی را کم می‌کنید]؟
 • 3. It was so noisy that we couldn't hear ourselves talk.
  3 . آنقدر سروصدا بود که نمی‌توانستیم صدای همدیگر را بشنویم.
 • 4. When I was younger I could stay up all night and not get tired.
  4 . وقتی جوان‌تر بودم، می‌توانستم تمام شب بیدار بمانم و خسته نشوم.

2 ممکن بودن

 • 1. I don't know where mom is. She could be in the kitchen.
  1 . من نمی‌دانم مامان کجاست. او ممکن است در آشپزخانه باشد.
 • 2. It could rain tomorrow.
  2 . فردا ممکن است باران ببارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان