[اسم]

egoism

/ˈigoʊˌɪzəm/
غیرقابل شمارش

1 خودبینی خودپرستی، خودخواهی

معادل ها در دیکشنری فارسی: خودخواهی
مترادف و متضاد narcissism self-centeredness selfishness altruism
  • 1.Egoism leads to loneliness.
    1. خودبینی [خودپرستی] به تنهایی ختم می شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان