[اسم]

fitting

/fˈɪɾɪŋ/
غیرقابل شمارش

1 پرو (لباس)

2 نصب جاسازی

مترادف و متضاد installation
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان