[صفت]

florid

/ˈflɔrəd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more florid] [حالت عالی: most florid]

1 سرخ گلگون

مترادف و متضاد reddish ruddy
a florid face
صورتی سرخ

2 پرتصنع پر از صنایع ادبی

مترادف و متضاد flowery ornate plain
the writer’s florid prose
نثر پرتصنع (این) نویسنده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان