[عبارت]

give one's blessing to

/gɪv wʌnz ˈblɛsɪŋ tu/

1 موافقت خود را (با چیزی) اعلام کردن (از چیزی) حمایت کردن، (با چیزی) موافقت کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان