[فعل]

to have in common

/hæv ɪn ˈkɑmən/
فعل گذرا
[گذشته: had in common] [گذشته: had in common] [گذشته کامل: had in common]

1 تفاهم داشتن (در چیزی) اشتراک داشتن

  • 1.We have nothing in common.
    1. ما در هیچ چیز (با هم) اشتراک نداریم [ما هیچ تفاهمی با هم نداریم].
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان