he's


/hˈiːz/
/hˈiːz/

عبارت
1
he's [عبارت]
1
[he is]

عبارت
2
he's [عبارت]
2
[he was]

عبارت
3
he's [عبارت]
3
[he has]

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان