[اسم]

heart

/hɑːrt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 قلب

معادل ها در دیکشنری فارسی: دل قلب قلبی
مترادف و متضاد ticker
 • 1.The patient's heart stopped beating for a few seconds.
  1. قلب بیمار برای چند ثانیه از تپش افتاد.
heart disease/condition
بیماری/عارضه قلبی
 • Smoking increases the risk of heart disease.
  سیگار کشیدن خطر بیماری قلبی را افزایش می‌دهد.
a weak heart
قلب ضعیف
 • He's got a weak heart.
  او قلب ضعیفی دارد.
somebody’s heart beats
زدن قلب کسی
 • Her heart was beating fast.
  قلب او داشت سریع می‌زد.
somebody’s heart pounds/thuds/thumps
قلب کسی تندتند زدن
 • He reached the top, his heart pounding.
  او در حالی که قلبش تندتند می‌زد، به طبقه بالا رسید.
heart trouble/problems
مشکل/عارضه قلبی
 • You should not take this medication if you have heart problems.
  اگر مشکل قلبی دارید نباید از این دارو استفاده کنید.

2 مرکز

معادل ها در دیکشنری فارسی: وسط مرکز
مترادف و متضاد center core nucleus edge
the heart of something
مرکز چیزی
 • 1. a house in the heart of London
  1. خانه‌ای در مرکز لندن
 • 2. They live in the heart of the city.
  2. آن‌ها در مرکز شهر زندگی می‌کنند.
at the heart of something
در مرکز چیزی
 • an old house at the heart of an ancient forest
  یک خانه قدیمی در مرکز یک جنگل باستانی

3 شکل قلب

4 شجاعت

5 انگیزه اشتیاق

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان