[صفت]

heavy

/ˈhev.i/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: heavier] [حالت عالی: heaviest]

1 سنگین

مترادف و متضاد hefty massive weighty light
how heavy
چقدر سنگین
 • How heavy is your backpack?
  کوله پشتی‌ات چقدر سنگین است؟
heavy equipment/suitcase/gun...
تجهیزات/چمدان/اسلحه و... سنگین
 • She was struggling with a heavy suitcase.
  او داشت با یک چمدان سنگین دست‌وپنجه نرم می‌کرد.

2 سنگین‌وزن چاق

مترادف و متضاد fat
 • 1. Bob is much heavier than the last time I saw him.
  1 . "باب" سنگین‌وزن‌تر از آنی بود که آخرین بار دیده بودم.

3 پیچیده سنگین

مترادف و متضاد light
heavy traffic
ترافیک سنگین
 • The traffic was very heavy this morning.
  امروز صبح، ترافیک بسیار سنگین بود.
heavy discussion
بحث پیچیده
 • The discussion got a little heavy.
  بحث کمی پیچیده شد.

4 شدید سنگین (مجازی)

heavy frost/rain/snow
یخبندان/باران/برف شدید
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان