[حرف ندا]

hey

/heɪ/

1 هی! آهای، سلام

معادل ها در دیکشنری فارسی: آهای هی آی
informal
  • 1.Hey, are you guys coming to Angela's party?
    1. هی، آیا شماها به مهمانی "آنجلا" می آیید؟
  • 2.Hey, how are you?
    2. سلام، حالت چطوره؟
  • 3.Hey! What are you doing with my car?
    3. هی! داری با ماشین من چه کار می‌کنی؟
توضیحاتی در رابطه با hey
از hey یا هی!، هم به عنوان «سلام» به کار می‌رود و هم برای بیان فکر یا ایده‌ای که ناگهانی به ذهن کسی می‌رسد. از این واژه برای جلب توجه دیگران نیز استفاده می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان