[عبارت]

i've

/ˈaɪv/

1 [I have]

تصاویر
کلمات نزدیک
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان