[صفت]

illegal

/ɪˈligəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more illegal] [حالت عالی: most illegal]

1 غیرقانونی

مترادف و متضاد criminal unlawful unlicensed lawful legal
  • 1. Bigamy is illegal in the United States.
    1 . دو همسری در آمریکا غیرقانونی است.
  • 2. It is illegal to reveal the names of juvenile delinquents.
    2 . افشاء کردن اسامی بزهکاران نوجوان، غیرقانونی است.
  • 3. Mr. Worthington's illegal stock manipulations led to his jail sentence.
    3 . دستکاری کردن غیرقانونی سهام توسط آقای "ورتینگتون"، منجر به حکم زندانی او شد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان