it's


/ˈɪts/
/ˈɪts/

عبارت
1
it's [عبارت]
1
[it is]

عبارت
2
it's [عبارت]
2
[it has]

عبارت
3
it's [عبارت]
3
[it was]

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان