[اسم]

jeans

/dʒiːnz/
قابل شمارش

1 شلوار جین شلوار لی

مترادف و متضاد blue jeans denims
  • 1. jeans and a T-shirt
    1 . شلوار جین و تیشرت
to wear jeans
شلوار جین پوشیدن
  • I never wear jeans at work.
    من هیچ وقت در (محل) کار شلوار جین نمی‌پوشم.
کاربرد واژه jeans به معنای شلوار لی
واژه jeans به معنای "شلوار لی" به شلوارهایی گفته می شود که از پارچه ضخیم و معمولا آبی رنگ "دنیم" درست می شود. واژه "لی" که در فارسی رایج است نام یکی از برندهای معروف شلوار جین در غرب بوده است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان