[اسم]

Lisa

/lˈiːsə/
غیرقابل شمارش

1 لیسا (اسم کوچک زنانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان