[اسم]

lounge

/laʊndʒ/
قابل شمارش

1 اتاق نشیمن اتاق هال

مترادف و متضاد living room sitting room
  • 1.The house has a pleasant lounge.
    1. آن خانه اتاق نشیمن دلپذیری دارد.

2 سالن عمومی اتاق استراحت

a faculty lounge
اتاق استراحت اعضای هیئت علمی
[فعل]

to lounge

/laʊndʒ/
فعل ناگذر
[گذشته: lounged] [گذشته: lounged] [گذشته کامل: lounged]

3 لمیدن لم دادن، استراحت کردن، آسودن

معادل ها در دیکشنری فارسی: لمیدن لم دادن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان