[صفت]

multicultural

/ˌmʌltiˈkʌlʧərəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more multicultural] [حالت عالی: most multicultural]

1 چند فرهنگی

  • 1. We live in a multicultural society.
    1 . ما در جامعه‌ای چند فرهنگی زندگی می‌کنیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان