[قید]

o'clock

/əˈklɑk/
غیرقابل مقایسه

1 ساعت

  • 1. It was ten o'clock when we got home.
    1 . ساعت ده بود زمانی که ما به خانه رسیدیم.
  • 2. The 12 o'clock train
    2 . قطار ساعت 12
کاربرد قید o'clock
از قید o'clock برای اشاره به یک ساعت بخصوص (از 1 تا 12) استفاده می شود. مثال:
".It was ten o'clock when we got home" (ساعت ده بود زمانی که ما رسیدیم.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان