دیکشنری انگلیسی ⇆ فارسی

o'clock

/əˈklɑk/
/əˈklɒk/

[قید]