[تخصیص گر]

our

/ɑʊr/

1 [صفت ملکی اول شخص جمع] -ما، -مان

  • 1.He walked off and left us on our own.
    1 . او رفت و ما را به حال خودمان گذاشت.
  • 2.Our plans have changed.
    2 . نقشه‌های ما تغییر کرده‌است.
  • 3.We bought our house several years ago.
    3 . ما خانه‌مان را چندین سال پیش خریدیم.
کاربرد صفت our به معنای -ما، -مان
معادل فارسی صفت our "-ما، -مان" است. این صفت از لحاظ صرفی، ضمیر اول شخص جمع بوده و از لحاظ دستوری یک صفت ملکی محسوب می‌شود. از این صفت برای نشان دادن مالکیت و یا ارتباط استفاده می‌شود. مثال:
".Our plans have changed" (نقشه‌های [برنامه‌های] ما تغییر کرده‌است.)
".We bought our house several years ago" (ما خانه‌مان را چندین سال پیش خریدیم.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان