[اسم]

parking lot

/ˈpɑr.kɪŋˌlɑt/
قابل شمارش

1 پارکینگ

  • 1. I put the car in the parking lot.
    1 . ماشین را در پارکینگ گذاشتم.
  • 2. There is a parking lot around.
    2 . این اطراف یک پارکینگ هست.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان