[اسم]

payphone

/peɪ foʊn/
قابل شمارش

1 تلفن پولی [سکه ای]

  • 1. Pay phones have been obsoleted for a while .
    1 . تلفن های پولی مدت هاست که کنار گذاشته شده اند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان