[ضمیر]

she

/ʃiː/

1 [ضمیر سوم شخص مفرد مونث] او

معادل ها در دیکشنری فارسی: او
 • 1.Doesn't she look like Sue?
  1. آیا او شبیه "سو" نیست؟
 • 2.I asked my mother if she'd lend me some money, but she said no.
  2. از مادرم پرسیدم که امکان دارد به من مقداری پول قرض بدهد، ولی او گفت نه.
 • 3.My sister told me that she was not happy.
  3. خواهرم به من گفت که او خوشحال نیست.
 • 4.She is 23 years old.
  4. او بیست و سه ساله است.
کاربرد ضمیر she به معنای او
معادل فارسی ضمیر she "او" است. she از لحاظ صرفی ضمیر سوم شخص مونث است و از لحاظ دستوری نقش فاعلی دارد. she اشاره به انسان یا حیوان مونثی دارد که به‌راحتی قابل شناسایی باشد و یا قبلاً به آن اشاره شده باشد. مثال:
".I asked my mother if she'd lend me some money, but she said no" (از مادرم پرسیدم که امکان دارد به من مقداری پول قرض بدهد، ولی او گفت نه.)
".My daughter is pretty, She is just 23 years old" (دخترم زیباست، او فقط بیست و سه ساله است.)
[اسم]

she

/ʃiː/
قابل شمارش

2 حیوان ماده فرد مونث

مترادف و متضاد female
 • 1.What a nice dog—is it a he or a she?
  1. چه سگ مهربانی؛ یک حیوان نر است یا یک حیوان ماده؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان