[صفت]

sleeping

/slˈiːpɪŋ/
غیرقابل مقایسه

1 خوابیده خواب

مترادف و متضاد asleep
sleeping child/brain ...
کودک/مغز خوابیده
 • 1. New technology allows scientists to watch the sleeping brain at work.
  1. فناوری جدید به دانشمندان اجازه می‌دهد که عملکرد مغز خوابیده را نگاه کنند.
 • 2. She looked lovingly at the sleeping child.
  2. او با عشق به کودک خوابیده نگاه کرد.
[اسم]

sleeping

/slˈiːpɪŋ/
غیرقابل شمارش

2 خوابیدن خواب

 • 1.It was too hot last night. So sleeping was near impossible.
  1 . دیشب هوا خیلی گرم بود. بنابراین، خوابیدن تقریبا غیرممکن بود.
 • 2.Sleeping is forbidden hear.
  2 . خوابیدن اینجا ممنوع است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان