[صفت]

smart

/smɑːrt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: smarter] [حالت عالی: smartest]

1 باهوش هوشمندانه، هوشمند

معادل ها در دیکشنری فارسی: هوشمندانه هوشمند زرنگ زیرک
مترادف و متضاد bright clever intelligent stupid
 • 1.Why don't you fix it if you're so smart?
  1. اگر که خیلی باهوشی، چرا خودت تعمیرش نمی‌کنی؟
a smart move
حرکت [اقدام] هوشمندانه
 • Quitting that job was a smart move.
  استعفا دادن از آن کار حرکتی هوشمندانه بود.

2 شیک تروتمیز

معادل ها در دیکشنری فارسی: خوش‌لباس
مترادف و متضاد fashionable stylish well dressed unfashionable
smart clothes
لباس شیک
 • They were wearing their smartest clothes.
  آنها شیک‌ترین لباس‌هایشان را پوشیده بودند.

3 صمیمی پسرخاله [اصطلاحاً به‌معنای صمیمی شدن]

مترادف و متضاد friendly
to get smart with somebody
با کسی صمیمی شدن
 • Don't get smart with me so soon!!
  این‌قدر زود با من پسر خاله نشو!!
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان