دیکشنری انگلیسی به فارسی

sour

/sɑʊr/
/ˈsaʊə/

[صفت]