دیکشنری انگلیسی به فارسی

south

/sɑʊθ/
/saʊθ/

[صفت]

[اسم]

[قید]