دیکشنری انگلیسی به فارسی

summer

/ˈsʌm.ər/
/ˈsʌmə/

[اسم]