[صفت]

tall

/tɔl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: taller] [حالت عالی: tallest]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بلندقد قدبلند

مترادف و متضاد high large long little short small tiny
  • 1.He's tall with dark hair.
    1. او بلندقد و مومشکی است.
کاربرد صفت tall به معنای بلندقد
یکی از معانی صفت tall "بلندقد" است. صفت tall در این مفهوم اشاره به قد یا میزان بلندی کسی یا چیزی دارد.

2 مرتفع بلند

معادل ها در دیکشنری فارسی: بلند طویل
مترادف و متضاد big high large little short small tiny
a tall building
یک ساختمان بلند
how tall
چه ارتفاعی/چقدر بلند
  • How tall is that building?
    آن ساختمان چه ارتفاعی دارد؟
کاربرد صفت tall به معنای مرتفع
صفت tall در اینجا به معنای "مرتفع" و "بلند" است. صفت tall یا بلند در این مفهوم به ارتفاع چیزی (ساختمان، کوه و ...) اشاره دارد. مثال:
"a tall building" (یک ساختمان بلند)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان