[صفت]

tall

/tɔl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: taller] [حالت عالی: tallest]

1 مرتفع بلند

مترادف و متضاد big high large little short small tiny
a tall building
یک ساختمان بلند
how tall
چه ارتفاعی/چقدر بلند
  • How tall is that building?
    آن ساختمان چه ارتفاعی دارد؟
کاربرد صفت tall به معنای مرتفع
صفت tall در اینجا به معنای "مرتفع" و "بلند" است. صفت tall یا بلند در این مفهوم به ارتفاع چیزی (ساختمان، کوه و ...) اشاره دارد. مثال:
"a tall building" (یک ساختمان بلند)

2 بلندقد قدبلند

مترادف و متضاد high large long little short small tiny
  • 1.He's tall with dark hair.
    1 . او بلندقد و مومشکی است.
کاربرد صفت tall به معنای بلندقد
یکی از معانی صفت tall "بلندقد" است. صفت tall در این مفهوم اشاره به قد یا میزان بلندی کسی یا چیزی دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان