[ضمیر]

these

/ðiːz/

1 [ضمیر اشاره جمع] این‌ها، این

معادل ها در دیکشنری فارسی: این‌ها
مترادف و متضاد those
  • 1.These are not what I ordered.
    1. این‌ها چیزی نیستند که من سفارش دادم.
  • 2.Which apples would you like, the red ones or these?
    2. کدام سیب‌ها را دوست داری، قرمزها یا این‌ها؟
کاربرد ضمیر اشاره جمع these به معنای این‌ها
معادل ضمیر اشاره جمع these در فارسی "این‌ها" است. برای اشاره به یک چیز یا فرد مشخصی در فاصله نزدیک در ساختار جمع از این ضمیر اشاره استفاده می‌شود. توجه کنید که "these یا این‌ها" شکل جمع "this یا این" است. مثال:
".These are my friends" (این‌ها دوستان من هستند.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان