[اسم]

topic

/ˈtɑpɪk/
قابل شمارش

1 موضوع

معادل ها در دیکشنری فارسی: نکته سوژه موضوع مطلب مبحث
مترادف و متضاد subject theme
  • 1.Predicting the weather is our favorite topic of conversation.
    1. پیش‌بینی کردن (وضعیت) آب‌وهوا موضوع موردعلاقه مکالمه ماست.
  • 2.The speaker's main topic was how to eliminate hunger in this world.
    2. موضوع اصلی سخنران چگونگی از بین بردن گرسنگی در دنیا بود.
  • 3.Valerie only discussed topics that she knew well.
    3. "والری" تنها به موضوعاتی می‌پرداخت که خوب آنها را می‌شناخت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان