[ضمیر]

us

/ʌs/

1 [ضمیر مفعولی اول شخص جمع] ما را، به ما، از ما، برای ما

  • 1. She gave us all a present.
    1 . او به همه ما یک هدیه داد.
  • 2. Thank you for driving us to the station.
    2 . از اینکه ما را به ایستگاه رساندی ممنونیم.
  • 3. Would you like to have dinner with us next Saturday?
    3 . آیا دوست داری شنبه آینده با ما شام بخوری؟
کاربرد ضمیر us به معنای ما را ، به ما و با ما
ضمیر us در فارسی به معنای "ما را" ، "به ما" و "با ما" است. از لحاظ صرفی ضمیر us، "ضمیر مفعولی اول شخص جمع" است. شکل فعلی این ضمیر "we" است. مثال:
".She gave us all a present" (او به همه ما یک هدیه داد.)
".She gave us a picture" (او یک عکس به ما داد.)
[اسم]

US

(United States)
/ˌjuː ˈes/
غیرقابل شمارش

1 ایالات متحده (آمریکا)

the US dollar
دلار آمریکا
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان