us


/ʌs/
/ʌs/

ضمیر
1
us [ضمیر]
1
[ضمیر مفعولی اول شخص جمع] ما را، به ما، از ما، برای ما

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان