[فعل]

to win

/wɪn/
فعل گذرا و ناگذر
[گذشته: won] [گذشته: won] [گذشته کامل: won]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 پیروز شدن برنده شدن، بردن

معادل ها در دیکشنری فارسی: بردن برنده شدن پیروز شدن فاتح شدن
مترادف و متضاد be victorious in come first in triumph in be beaten lose
 • 1.Do you think the Jets will win?
  1. به نظر تو تیم "جت" پیروز خواهد شد؟
 • 2.Which team won the champions league last year?
  2. سال گذشته کدام تیم در لیگ قهرمانان پیروز شد؟
to win against somebody/something
در برابر کسی/چیزی پیروز شدن
 • France won by six goals to two against Denmark.
  فرانسه با نتیجه شش بر دو در برابر دانمارک پیروز شد.
to win at cards/chess...
در بازی ورق/شطرنج و... برنده شدن
to win an election/a game/a war...
در انتخابات/بازی/جنگ و ... پیروز شدن

2 به دست آوردن کسب کردن

to win something
چیزی را کسب کردن
 • Kramer has certainly won the respect of his peers.
  "کرامر" واقعاً احترام هم‌ترازانش را کسب کرده‌است.
[اسم]

win

/wɪn/
قابل شمارش

3 پیروزی برد

معادل ها در دیکشنری فارسی: برد پیروزی نصرت
to have a win
برد داشتن
 • Our team has had five wins this year.
  تیم ما امسال پنج بُرد داشته است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان